Okçuluk Aktivitesi


OKÇULUK ER MEYDANI/OKÇULUK SAVAŞLARI ETKİNLİK HİZMET REZERVASYON/SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İşbu Sözleşme, ALAÇAM BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ (Bundan böyle otel ve işletmemiz, "Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi olarak anılacaktır) ile Madde 2'de tanımlanan hizmeti satın alan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

2- KONU

İşbu Sözleşme, Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi OKÇULUK ER MEYDANI/OKÇULUK SAVAŞLARI Etkinlik Programı ve Alındı Belgesi'nde belirtilen hizmetleri kapsar.

3-GENEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, etkinliğe katılımı ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ 'nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (sağlık, yaralanma, düşme vb.) etkinlik esnasında başına gelebilecek durumlarda Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'nin hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; etkinlikte yanında bulundurduğu bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, etkinlik esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'ne ve/veya Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını, etkinlik için kullanımına sunulan ekipman ve malzemenin kendi hatasından dolayı zarar görmesi veya kırılması durumunda ücretini hemen ödeyeceğini; işbu Sözleşme'nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; antrenör, oyun kuralları, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ 'nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ 'nin işbu Sözleşme konusu Etkinlik kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme 'de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi, hizmetin başlamasından sonra oluşan mücbir sebep hali ya da MÜŞTERİ 'nin veya üçüncü kişinin sorumlu olduğu ya da hava/kara taşıyıcısının kusur veya ihmalinden kaynaklanan haller dışında, işbu sözleşme kapsamındaki hizmeti aksatan her türlü sebepten sorumludur. Ek veya ikame hizmetlerin, MÜŞTERİ tarafından rezerve edilip alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması MÜŞTERİ 'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

4.HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI

Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi'nde belirtilen;

 1.Etkinlik malzemelerinin temini, etkinlik kurallarının anlatılması,  

2. Etkinlik antrenörü ve rehberliği, etkinlik sahası düzenlemeleri dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir.

Kayıt anında hizmet bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

İşbu sözleşmenin konusu, Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'nin TÜKETİCİ ‘ye  internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi , sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur.

Sözleşme konusu işin ifasından sonra MÜŞTERİ'nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesine ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

5.MÜCBİR SEBEP, FESİH VE DEVİR

Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'nin Sözleşme'yi haksız olarak feshetmesi halinde Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi, MÜŞTERİ'nin yaptığı tüm ödemeleri MÜŞTERİ ‘ye iade eder.

Sözleşme'nin feshi, kayıt edilen müşteri sayısının Etkinliğin düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması, Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar kara, hava ve deniz taşıyıcılarından kaynaklanan sebepler vb. mücbir sebeplerden ötürü Sözleşme'nin Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi tarafından feshi halinde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmaz.

MÜŞTERİ'nin (özel ürünler hariç olmak üzere) Sözleşme'yi hizmetin başlamasından 15 gün öncesine

kadar feshetmesi halinde, ödediği bedelin tamamı banka payı kesintisi yapılarak kendisine iade edilir. Etkinlik tarihine 14 gün ve daha az zaman kaldığında ise hizmet bedelinin tamamını Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi ne ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ tarafından yapılan etkinlik katılımı tarih değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

Erken rezervasyon ile satın alınan hizmetin devri mümkün değildir.

MÜŞTERİ'nin etkinliğe katılımına engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü T.C. devlet hastanelerinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnasıdır.

MÜŞTERİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 1 saat sonra iptal etme ve Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ ‘ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 1 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, oyun seansı hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi, MÜŞTERİ ‘ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı etkinlikleri hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi, hizmet kapsamında gerekli durumlarda oyun takımının değiştirilmesi, oyundan çıkarılma kararı alabilir. MÜŞTERİ, kurallara uymama ve uyarıları dikkate almamasından kaynaklanan bu durumda ücret iadesini talep edemez.

6.-SAİR HÜKÜMLER

MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere etkinlik hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

İşbu Sözleşme'nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.

MÜŞTERİ, Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi 'nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı isteyeceği herhangi bir kanaldan iptal etmek isterse Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesisleri İşletmesi bilgilendirmeyi sonlandıracağını taahhüt eder.

İşbu Sözleşme'nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Altı (6) madde üç (3) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek iki elektronik ortamda onaylandığında imzalanmış olup, onay tarihinde yürürlüğe girecektir.